- آموزش مخاطبان اثرگذاروآشناکردن آنها بامفاهیم محیط زیست

- آموزش جوامع محلی ونحوه مشارکت آنان در حفاظت از زیست بوم ها

- ساماندهی طرح های پژوهشی

- تدوین اولویت های پژوهشی استان در عرصه های محیط زیست واعدام آن به مراکز علمی ودانشگاهی
طرح ها و برنامه های در حال اجرا در واحد آموزش
- تهیه و تدوین برنامه های ضروری در جهت ارتقاء سطح آگاهیهای زیست محیطی مسئولان استان و جلب حمایت آنها.
- برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی عموم.
- توسعه و تجهیز کتابخانه اداره کل و ارائه خدمات کتابخانه ای به همگان.
- تهیه و تدوین و نظارت براجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان.
- برگزاری و طراحی آموزش های همگانی زیست محیطی در رده های مختلف در سراسر استان
- برقراری ارتباط فرهنگی و تبادل اطلاعات باسازمانها و موسسات علمی و تحقیقاتی در سطح استان.
- مسئول کلیه امور سمن های زیست محیطی
- دبیر خانه دائم تفاهم نامه های مربوط به محیط زیست
- برگزاری کلیه دوره های آموزشی داخلی- استانی – کشوری مربوط به آموزش محیط زیست در استان
- انجام امور مربوط به کارت های دانش آموزی محیط یار و همیاران افتخاری محیط زیست
- برگزاری نشست ها و جلسات ویژه بانوان و انجام وظایف مشاور امور بانوان

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین با سرلوحه قرار دادن صداقت کاری وبا  تحلیل گری و موضع فعال، با هدف ایجاد ارتباط دو سویه تلاش در ایجاد حس رابطه بین کارکنان و مسئولین اداره کل و سایر مخاطبان را دارد چرا که روابط عمومی در واقع ، مهندسی ارتباط رضایت مندانه و پایدار است .
روابط عمومی به عنوان زبان گویا، چشم بینا و گوش شنوا به طور هدفمند منعکس کننده اخبار به موقع و تحلیل گرانه و ارائه آمار و عملکرد اداره کل می باشد.