اخبار استان

اجرای طرح تفکیک پسماند در شهرستان تاکستان

وابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد:
 
اجرای طرح تفکیک پسماند در شهرستان تاکستان
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، احمد زارعی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان ضمن تایید خبر فوق گفت : با توجه به مصوبات كارگروه مديريت پسماند در فرمانداری تاکستان مقرر گردید در سال جاري شهرداريهايي نرجه، ضياءآباد و خرمدشت از ابتداي ديماه نسبت به انتقال پسماندهاي شهر به سايت پسماند اقدام و نسبت به پلمپ و بهسازي جايگاههاي فعلي اقدام نمايند و شهرداريها نسبت به شناسايي خودرو هاي تخليه كننده پسماند غير مجاز در جايگاه هاي پسماند قديمي اقدام و مراتب را به اداره محيط زيست معرفي نمايند.
وی افزود: همچنین در این جلسه مقرر گردید پاكسازي حريم شهرها و محور هاي مواصلاتي همچون گذشته توسط شهرداريها و اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي صورت پذيرفته و مستندات آن جهت جمع بندي و گزارش در جلسه بعدي به دبير كارگروه پسماند شهرستان ارسال شود.
زارعی افزود: با توجه به اثرات مخرب كشت نايلوني و مصوبات كارگروه استاني در خصوص محدوديت و ممنوعيت اين نوع كشت از آبان ماه سال جاري در شهرستان، اداره جهاد كشاورزي به زارعين اخطاريه هاي لازم در خصوص جمع آوري پلاستيك هاي كشت صادر و كلاس هاي آموزشي در خصوص مضرات اين نوع كشت با همكاري اداره محيط زيست برگزار شود و در صورت عدم جمع آوري، ليست و مشخصات متخلفين به همراه ساير مستندات مربوطه جهت اقدامات بعدي تحويل اداره محيط زيست شود و با اطلاع رساني گسترده توسط اداره جهاد كشاورزي ممنوعيت كشت با كمك دهياران به اطلاع عموم رسانده شود.
زارعی در ادامه افزود : با توجه به اعلام آمادگي بيمارستان تامين اجتماعي تاكستان مبني بر بي خطر سازي پسماند هاي عفوني مطب ها و مراكز بهداشتي و درماني شهرستان جلسه اي جهت تدوين چگونگي اجرا با حضور نمايندگان محيط زيست، مركز بهداشت، نظام پزشكي و بيمارستان برگزار و تصميم گيري شود
زارعی در پایان ادامه داد: شهرداريها موظف گردیدند با برنامه ريزي طرح تفكيك پسماند ها از مبدا را تا پايان سال جاري عملياتي نموده و در جلسات بعدي كارگروه روند پيشرفت آن را گزارش نمايند
بيشتر