اطلاعیه

همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

نظر به ابلاغ فراخوان بیست و یکمین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال جاری به اطلاع می رساند پایان مهلت آخرین مرحله رفع نواقص و بارگذاری اطلاعات در سامانه http://iranemp.ir روز یکشنبه تاریخ 14/10/98 می باشد که لازم است واحدهای صنعتی وضعیت مدیریت خود را در سامانه ثبت نمایندو پس از آن امکان ویرایش و افزودن اطلاعات به هیچ عنوان میسر نمی باشد. همچنین شایان ذکر است تا کنون 34 واحد صنعتی در استان قزوین در سامانه مزبور ثبت نام نموده اند که از این تعداد 15 واحد صنعتی مدارک خود را تکمیل نموده اند.

بيشتر