اطلاعیه

فراخوان بیستمین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی که در راستای حفاظت محیط زیست، اقدامات برجسته ای در زمینه ترویج فرهنگ زیست محیطی و کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی در سال96 انجام داده اند، اقدام به فراخوان بیستمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز نموده است

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی که در راستای حفاظت محیط زیست، اقدامات برجسته ای در زمینه ترویج فرهنگ زیست محیطی و کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی در سال96 انجام داده اند، اقدام به فراخوان بیستمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز نموده است لذا به اطلاع کلیه متولیان واحدهای صنعتی و خدماتی استان می رساند پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی به صورت فایل الکترونیکی از تاریخ 7/7/97  لغایت 23/8/97درپورتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس الکترونیکی www.doe.ir  و Isg.doe.ir  قابل دسترس می باشد لذا ضروریست با ملحوظ نمودن شرایط ذیل، پس از ثبت نام در زمان اعلام شده یک نسخه از کلیه مدارک بارگذاری شده را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل نمایند:

- کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی می بایست پس از مطالعه دقیق راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

- در تکمیل پرسشنامه دقت شود برای واحدهای صنعتی صرفا از پرسشنامه واحدهای صنعتی و برای واحدهای خدماتی از پرسشنامه واحدهای خدماتی استفاده شود.

- پرسشنامه هایی که ناقص بوده و یا پس از تاریخ مقرر ارسال گردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بيشتر