محیط زیست در رسانه ها
کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست با ادامه روند انتصاب مدیران جوان قطعا می تواند روح تازه ای به وضعیت فعلی محیط زیست بدمد. کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست با ادامه روند انتصاب مدیران جوان قطعا می تواند روح تازه ای به وضعیت فعلی محیط زیست بدمد.

"حسن عباس نژاد" مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین
"مهران نظری" مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی
"سعید شهند" مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل
بيشتر