خدمات پیشخوان دولت
خدمات پیشخوان دولت
  خدمات  واگذاری شده به شرح ذیل به دفاتر پیشخوان خدمات دولت
1: دریافت و کنترل مدارک متقاضیان صدور دفترچه شکارچیان( ویژه سلاح گلوله زنی)
2- دریافت و کنترل مدارک متقاضیان صدور دفترچه شکارچیان( ویژه سلاح ساچمه زنی)
3: دریافت و کنترل مدارک متقاضیان صدور پروانه شکار پرنده شامل:
 الف: زنده گیری سهره طلایی ب: شکار پرنده با اسلحه
4: دریافت و کنترل مدارک متقاضیان پروانه شکار گراز با اسلحه
5: تهیه بانک اطلاعات مربوط به متقاضیان دفترچه شناسایی شکار چیان توسط دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی
6: تهیه بانک اطلاعات مربوط به متقاضیان پروانه مجوز شکار پرنده توسط دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی

همچنین خدمات زیر در تمامی کشور به پیشخوان سپرده شده
1-شناسایی ، احصا ، مطالعه ، تحلیل و الکترونیکی کردن فرآیندهای درخواست و صدور مجوزهای (( استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی محیط زیست >> . << ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژها >> و << شکار و صید>> سازمان، توسط پیشخوان با امکان پیگیری و پاسخگویی بصورت الکترونیک به متقاضیان و تبادل اطلاعات با سایر دستگاه های اجرایی با امکان حق مالکیت اطلاعات برای سازمان و ارائه رایگان نرم افزارهای داخلی این مجوزها به سازمان ، با تاکید بر حذف مراجعه حضوری متقاضیان مجوزهای مذکور به سازمان و صرفا از دفاتر پیشخوان و صدور و ارائه مجوزها به صورت الکترونیکی و تبادل الکترونیکی استعلامات مرتبط با این مجوزها با دیگر دستگاه های اجرایی .