تاریخچه
1398/3/27 دوشنبه
نام خدمت
مسئول ارائه خدمت
سمت  شماره تماس ایمیل
 مجوز صدور مجوز واحدهای صنعتی و خدماتی
معصومه خلفی
رئيس اداره محيط زيست انساني
33374900-3 داخلی 219
m.khalafi@doe.ir
 صدور مجوز شکار و صید
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
صدور گواهی نامه آزمایشگاه مارال حسین خانی  رييس اداره امور آزمايشگاه ها 33374900-3     داخلی 233 m.hosseinkhani@doe.ir
درخواست احداث باغ وحش سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
ارائه خدمات آموزشی زين العابدين رستمی رييس اداره آموزش و پژوهش 33374900-3      داخلی 239 a.rostami@doe.ir
مشاوره و آموزش دانشجویان زين العابدين رستمی رييس اداره آموزش و پژوهش 33374900-3      داخلی 239 a.rostami@doe.ir
سامانه سازمان های مردم نهاد زين العابدين رستمی رييس اداره آموزش و پژوهش 33374900-3      داخلی 239 a.rostami@doe.ir
بانک ایده زين العابدين رستمی رييس اداره آموزش و پژوهش 33374900-3      داخلی 239 a.rostami@doe.ir
رسیدگی به شکایات سعید میرزا حسینی رئيس اداره مديريت عملكرد 33374900-3      داخلی 246 s.mirzahoseini@doe.ir
بانک اطلاعات محققین و متخصصین زين العابدين رستمی رييس اداره آموزش و پژوهش 33374900-3      داخلی 239 a.rostami@doe.ir
صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 a.rostami@doe.ir
پرداخت خسارت حیات وحش سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
بررسی طرح های پژوهشی و مطالعاتی زين العابدين رستمی رييس اداره آموزش و پژوهش 33374900-3      داخلی 239 s.rezazadeh@doe.ir
سرشماری پرندگان سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
سرشماری پستانداران سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
تبادل اطلاعات سمن ها زين العابدين رستمی رييس اداره آموزش و پژوهش 33374900-3      داخلی 239 a.rostami@doe.ir
مجوز نمونه برداری اجزای تنوع زیستی سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت  صادق خسروی رييس اداره حفاظت محيط زيست طبيعي استان قزوين 33374900-3     داخلی 260 s.khosravi@doe.ir
غیر خوداظهاری در پایش آلودگی سید ابراهیم موسوی معاون نظارت و پايش 33374900-3     داخلی 229 se.mousavi@doe.ir
مجوز برپایی نمایشگاه های حیات وحش سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
سامانه ثبت نام مشمولین اصغر طارمی سرپرست اداره امور اداري 33374900-3    داخلی 208 a.taromi@doe.ir
مجوز واردات صادرات مواد شیمیایی خطرناک معصومه خلفی رئيس اداره محيط زيست انساني 33374900-3 داخلی 219 m.khalafi@doe.ir
نحوه برخورد با حیوانات وحشی کشف شده سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
مجوز واردات و صادرات پسماند سید ابراهیم موسوی معاون نظارت و پايش 33374900-3     داخلی 229 se.mousavi@doe.ir
ارائه نتایج پایش انجام شده سید ابراهیم موسوی معاون نظارت و پايش 33374900-3     داخلی 229 se.mousavi@doe.ir
نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد مارال حسین خانی  رييس اداره امور آزمايشگاه ها 33374900-3     داخلی 233 m.hosseinkhani@doe.ir
مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی صادق خسروی رييس اداره حفاظت محيط زيست طبيعي استان قزوين 33374900-3     داخلی 260 s.khosravi@doe.ir
خوداظهاری واحدهای خدماتی و صنعتی معصومه خلفی رئيس اداره محيط زيست انساني 33374900-3 داخلی 219 m.khalafi@doe.ir
صدور دستور العمل شکار و صید سیاوش رضازاده  رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش 33374900-3     داخلی 244 s.rezazadeh@doe.ir
بيشتر