اخبار استان

مدیریت پسماندواحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین

280 واحد صنعتی بزرگ استان در زمینه مدیریت پسماند مورد مطالعه قرار گرفت.

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  استان قزوین اعلام کرد

مدیریت پسماندواحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین

280 واحد صنعتی بزرگ استان در زمینه مدیریت پسماند مورد مطالعه قرار گرفت.

 به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین: سید ابراهیم سید موسوی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین  با تایید این خبر گفت: به منظور بررسی شرایط موجود واحدهای تولیدی و صنعتی استان در زمینه نحوه مدیریت پسماند،280 واحد صنعتی بزرگ استان مورد مطالعه قرار گرفت.

موسوی تصریح کرد: با توجه به اینکه آلودگی ناشی از پسماند های صنعتی و ویژه دارای مخاطرات خاص خود بوده و باعث ایجاد آلودگی منابع آب، خاک و هوا می گردد و با عنایت به لزوم اطلاع از نوع و میزان پسماند صنعتی تولیدی و مدیریت فعلی آن اعم از اشاره مجدد بازیافت، دفن و....این پژوهش با هدف بر نامه ریزی و سیا ستگزاری در راستای مدیریت زیست محیطی و  مهندسی این نوع پسماند ها در سطح استان صورت پذیرفت

وی  در پایان عنوان کرد: بدین منظور 280 واحد صنعتی استان از بین واحدهای صنعتی استان از بین واحدهای تولیدی انتخاب و در یک سال مورد مطالعه قرار گرفت

بيشتر