اطلاعیه

شرایط مزایده سه دستگاه خودرو(1- یک دستگاه نیسان پی کاپ 2- یک دستگاه سواری پزو پارس 3- یک دستگاه وانت مزدا دوکابین) این اداره کل در نظر دارد به استناد مجوزهای دریافتی نسبت به فروش سه دستگاه خودرو با شرایط فرم پیوستی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .از علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده، با تکمیل شرایط فرم ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir به شماره مزایده 1098003308000001 در این مزایده شرکت نمایند.
فرم پیوست
بيشتر