.
فرایندها
1397/3/5 شنبه

 

شناسنامه فرایند :اعلام نظریه کارشناسی در خصوص صدور مجوز استقرار واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی و خدماتی

کد شناسایی فرآیند:    101

تاریخ مستندسازی:    1394

تاریخ بازنگری:   1395

 

نام فرآیند: اعلام نظر به کار شناسی در خصوص صدور مجوز استقرار واحد  تولیدی ،صنعتی و معدنی و خدماتی

نوع فرآیند:    مشترک

مدیر فرآیند: معاون فنی

مجری فرآیند : کار شناس محیط زیست انسانی و طبیعی

مشتری فرآیند:   متقاضیان احداث واحد

 

ورودی ها : استعلام نامه سازمان صنعت ،معدن و با جهاد کشاورزی

معیار فرآیند:  ضوابط زیست محیطی

 

خروجی ها:  اعلام نظر زیست محیطی

 

 

فعالیت های مهم فرآیند:  بازدید کار شناس از محل و تطابق با ضواط استقرار

 

مدت زمان انجام فرآیند5 روز

 

نوع فعالتهای تولیدی

مدارک مورد نیاز:   -- گزارش  بازدید ماموران محیط زیست

 

صنعتی ، کشاورزی  و خدماتی

1) جواز تاسیس 2) واریز مبلغ تعرفه کارشناسی طبق لیست مبالغ و به شماره حساب 3)تکمیل فرم پرسشنامهزیست محیطی4) پاسخ استعلام از مبادی ذیر بط 

 

معادن

1)ارائه اعتبار نامه پروانه اکتشاف یا بهره وری (نقشه)2)کروکی نقشه 1:250000یا 1:50000 3) واریز مبلغ تعرفه کارشناسی طبق لیست مبالغ و به شماره حساب

 

پرورش ماهی

1)استعلام نامه سازمان جهاد کشاورزی آب منطقه ای به همراه کروکی محل 2) واریز مبلغ کار شناسی طبق لیست مبالغ و به شماره حساب

 

نمودار فرآیند

 

Rounded Rectangle: بررسی اسناد در گزارش کارشناسی در کمیته ارزیابی خسارت در اداره کل

Right Arrow: ورودی ها: استعلام نامه سازمان صنعت ،معدن ،تجارت با جهاد کشاورزی

 

 

 

 

 

Striped Right Arrow: اعلا م نظر
 

Rounded Rectangle: بازدید کارشناسی برابر ضوابط
Rounded Rectangle:     تشکیل پرونده
Rounded Rectangle: کار شناس مربوطه

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

شناسنامه فرایند : اعلام نظر زیست محیطی در خصوص صدور پروانه بهره برداری و افزایش ظرفیت تولید

کد شناسایی فرآیند:   123

تاریخ مستندسازی:    1394

تاریخ بازنگری:   1395

 

نام فرآیند:    اعلام نظر زیست محیطی در خصوص صدور پروانه بهره برداری و افزایش ظرفیت تولید

نوع فرآیند:     مشترک

مدیر فرآیند: معاون فنی

مجری فرآیند:   کار شناس محیط زیست انسانی و طبیعی

مشتری فرآیند:    متقاضیان  بهره برداری واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی

 

ورودی ها : استعلام نا مه سازمان صنعت ،معدنو بازرگانی و یا سازمان جهاد کشاورزی

معیار فرآیند:  ضوابط زیست محیطی

 

خروجی ها : 1)موافقت با صدور مجوز2)  مخالفت با صدور مجوز

معیار خروجی : ضوابط زیست محیطی

 

فعالیت های مهم فرآیند:  بازدید کار شناس از واحد های تولیدی در زمان فعالیت

 

مدت زمان انجام فرآیند:   هفت روز

 

مدارک مورد نیاز:  1)جواز تاسیس 2)واریز تعرفه کارشناس طبق لیست پیوستی به شماره حساب 8-2170603302 تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

 

نمودار فرآیند

 

Right Arrow: ورودی: در یافت نامه استعلام از دستگاهای صنعت،معدن ،و تجارت یا جهاد کشاورزی

Rounded Rectangle: پذیرش، ثبت و ارجاع 
( همان روز)
Striped Right Arrow: اعلا م نظر

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle:   بازدید کار شناسی
                                                                                                                                                    

Rounded Rectangle:       
تشکیل پرونده

 

 

 

 

 

 

شناسنامه فرایند کمیته : تعیین و جبران خسارت وارده توسط حیوانات زیانکار و درنده

کد شناسایی فرآیند:    107

تاریخ مستندسازی:    1390

تاریخ بازنگری:   1395

 

نام فرآیند:   تعیین و جبران خسارت وارده توسط حیوانات زیانکار و درنده

نوع فرآیند:    اختصاصی

مدیر فرآیند: رئیس اداره امور حیات وحش

مجری فرآیند: کار شناس حقوقی اداره کل

مشتری فرآیند:   متقاضی

 

عناوین سایر دستگاههای مرتبط با انجام فرآیند:   سازمان مرکزی

معیار فرآیند:  ضوابط مربوطه

 

عناوین فعالیتهای مشترک:   تامین منابع مالی جبران خسارت

 

 

ورودی ها : در خواست کتبی متقاضی زیان دیده

 

خروجی ها:  برآورد میزان خسارت و ارسال به سازمان

 

فعالیت های مهم فرآیند:  در کمیته خسارت + ارسال مستندات به سازمان مرکزی

 

مدت زمان انجام فرآیند:   15 روز

 

مدارک مورد نیاز:   -- گزارش  بازدید ماموران محیط زیست

 

نمودار فرآیند

 

Right Arrow: ورودی: در خواست متقاضی

Striped Right Arrow: اعلام نظر زیست محیطی

 

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: ارسال گزارش به سازمان جهت تامین اعتبار مورد نیاز Rounded Rectangle: تایید مدیر کل 
تنظیم و ارسال گزارش به سازمان مرکزی ( سه روز) برآورد میزان خسارت
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

شناسنامه فرآیند : اعلام نظر کارشناسی در خصوص صدور مجوز پلاک گذاری خودروها ی مزایده ای

کد شناسایی فرآیند:    102

تاریخ مستندسازی:  1394     

 تاریخ بازنگری:   1395

 

نام فرآیند:  اعلام نظر کارشناسی در خصوص صدور مجوز پلاک گذاری خود روهای مزایده ای

نوع فرآیند:     مشترک

مدیر فرآیند:رئیس اداره امور آزمایشگاه

مجری فرآیند: کار شناس آزمایشگاه  

مشتری فرآیند:   متقاضی

 

ورودی ها : در خواست کتبی متقاضی

معیار فرآیند : ضوابط زیست محیطی

 

خروجی ها:  صدور موافقت با طرحهای ارزیابی زیست محیطی استقرار صنایع

 

 

فعالیت های مهم فرآیند:  اعلام  نظر به کار شناسی و ارزیابی طرح

 

مدت زمان انجام فرآیند یک روز

 

مدارک مورد نیاز:   --  1) در خواست کتبی   2) اصل برگ معاینه فنی جدید

 

نمودار فرآیند

 

Right Arrow: ورودی : در خواست متقاضی

Rounded Rectangle: رییس اداره امور آزمایشگاهها
Rounded Rectangle: معاونت نظارت و پایش
Striped Right Arrow: خروجی ها صدور نظر به همان روز

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: ارایه کارت معاینه فنی خود روها 

                                                                                                                                                    

Rounded Rectangle: تایید یه زیست محیطی از سوی اداره آمور آزمایشگاهها

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه فرآیند : بررسی صدور مجوز میر شکاری

کد شناسایی فرآیند:    105

تاریخ مستندسازی:  1394     

 تاریخ بازنگری:   1395

 

نام فرآیند بررسی صدور مجوز میر شکاری( دفع جانوران زیانکار)

نوع فرآیند: اختصاصی

مدیر فرآیند: رییس اداره نظارت بر حیات و حش

مجری فرآیند:  مسئول صدور پروانه

مشتری فرآیند:   متقاضی

 

ورودی ها : در خواست شورای روستا و در خواست متقاضی

معیار فرآیند : ضوابط مر بوطه

 

خروجی ها:  صدور مجوز میر شکاری

 

 

فعالیت های مهم فرآیند: بررسی سوابق متقاضی

 

  مدت زمان انجام فرآیند: 3 روز

 

مدارک مورد نیاز:   --  در خواست کتبی تایید شده با مهر شورای اسلامی محل2)کپی شناسنامه یا کارت ملی 3)کپی کارت پایان خدمت4)یک قطعه عکس4*3  5)اصل جواز مل سلاح

 

نمودار فرآیند

 

Right Arrow: ورودی : در خواست کتبی متقاضی توسط ادارات و واحدهای تابعه

Rounded Rectangle: پذیرش ثبت و ارجاء (همان روز )
Right Arrow: صدور مجوز میر شکاری
Rounded Rectangle: درخواست شورای محل و معرفی فرد متقاضی بهمراه گزارش محیط زیست منطقه بررسی سوابق متقاضی

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *